Liên kết web

Tin tức
Tin tức
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2011

CTY CP TÂN THÀNH MỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, BRVT                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------oo0oo------

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỒ PHẨN TÂN THÀNH MỸ

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ họp ngày  28 / 04 / 2011 tại hội trường Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ, Khu CN Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: - Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2010 số lãi 3,505 tỷ đồng

Điều 2: - Thông qua phương hướng nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2011

Điều 3: - Thông qua phương án chia cổ tức 10% theo mệnh giá Cổ phần

Điều 4: - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010

Điều 5: - Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2010 của Công ty TNHH Kiểm toán Vietland.

Điều 6: - Thông qua tờ trình tăng vốn và sửa đổi điều lệ.

Điều 7: - Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2011-2016)

Điều 8: - Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Tân Thành Mỹ giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN ĐÌNH PHÚC  HOÀNG VĂN LỢI   VŨ XUÂN TRƯỜNG

Thư Mời Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH MỸ                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TM-HĐQT                                                                BRVT, ngày 18 tháng 04 năm 2011

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH MỸ

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian:       9 giờ, ngày 28 tháng  04 năm 2011

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ

- Nội dung Đại hội:

+    Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011.

+    Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

+    Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2010.

+    Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2010,

+    Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

+    Tờ trình thù lao HĐQTL, BKS năm 2011

+    Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.

+ Thông qua tờ trình đề nghị sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

+ Thông qua tờ trình về việc chủ trương tăng vốn điều lệ và bổ sung cổ đông chiến lược Công ty CP Tân Thành Mỹ.

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 25/04/2011.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm hồ sơ này).  Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty .

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 14 giờ ngày 27/4/2011theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP TÂN THÀNH MỸ

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I – Tân Thành - BRVT

Điện thoại: 0643-923 352    -   Fax: 0643-923 357

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN LỢI

Đính kèm: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

Lưu ý: - Cổ đông đi dự Đại hội xin vui lòng

mang theo Thư mời và CMND

- Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 7h30

 

 

Xin vui loøng xaùc nhaän tham döï ñaïi hoäi:

Teân coå ñoâng:............................................................................. Soá CP sôû höõu...........................

CMND soá:................................................ ngaøy caáp............................ nôi caáp.........................

Hoaëc uûy quyeàn tham döï Ñaïi hoäi:

Ngöôøi uûy quyeàn:...................................................... Soá CP sôû höõu.............................................

CMND/CNÑKKD soá:............................. ngaøy caáp............................ nôi caáp.........................

Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn:................................................................................................................

CMND soá.................................................. ngaøy caáp.................... nôi caáp..................................

Neáu quyù vò coå ñoâng khoâng tham döï vaø cuõng khoâng uûy quyeàn cho ngöôøi khaùc, ñeà nghò kyù xaùc nhaän khoâng tham döï vaø fax veà Coâng ty soá ( 064) 3923.357.

Ngöôøi uûy quyeàn Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn

 

 

 

 

Thông Bao Chốt Danh Sách Cổ Đông Có Quyền Dự Họp

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty như sau.

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Vào ngày 29 tháng 03 năm 2011

2. Lý do mục đích chốt danh sách cổ đông: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2011

4. Địa điểm: Tại hội trường Công Ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ

KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty diễn ra được trang trọng đề nghị các đơn vị, Quý cổ đông gửi danh sách tham dự trước ngày 23/04/2011(Thông báo này thay cho giấy mời)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ Chức Hành Chính công ty

Điện thoại: 0643. 923352 Fax: 0643. 923357

Trân trọng thông báo:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UVHĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ XUÂN TRƯỜNG

Thay đổi Tổng Giám Đốc

Thay Đổi Tổng Giám Đốc

Ngày 01/ 03/2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Thành Mỹ đã ra quyết định số: 27 / 2011/QĐ – TTM chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của Công ty Cp Tân Thành Mỹ. Theo đó, từ ngày 01 / 03/ 2011, ông Nguyễn Văn Lộc sẽ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tân Thành Mỹ và ông Vũ Xuân Trường sẽ đảm nhiệm chức vụ này.

Ông Vũ Xuân Trường có trách nhiệm nhận bàn giao từ người tiền nhiệm và có quyền, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Thành Mỹ và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010

 

CTY CP TÂN THÀNH MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khu CN Phú Mỹ I-Tân Thành-BRVT

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tel: 0643.923351; Fax: 0643.923357
symbol-hoa
Số: . . . . . ./NQ ĐHCĐ /TTM- 2010

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH MỸ


Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Tân Thành Mỹ  họp ngày 09/04/2010 tại hội trường Công ty Cổ phần Tân Thành Mỹ, Khu CN Phú Mỹ I - Huyện: Tân Thành - Tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu

QUYẾT NGHỊ


Điều 1:
- Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2009 số lãi 3,143  tỷ đồng
Điều 2:
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ Sản xuất và Kinh doanh năm 2010
Điều 3:
- Thông qua phướng án chia cổ tức 5% theo mệnh giá Cổ phần và tạm thời chưa trích lập các quỹ
Điều 4:
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009
Điều 5:
- Thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2009 của Công ty TNHH Kiểm toán độc lập I.A.C
Điều 6:
- Giao HĐQT ra quy chế  thưởng phạt đối với Ban lãnh đạo Công ty
Điều 7:
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Tân Thành Mỹ giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội

TM.ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CHỦ TỊCH ĐOÀN


TRƯƠNG DIÊN ĐỒNG HOÀNG VĂN LỢI
NGUYỄN VĂN LỘC

 

 

 

Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối

Trang 7 trong tổng số 8

Bản quyền © 2010. Công Ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
ĐT: (84.064) 3923351 - 52      Fax: (84.064) 3923357
Email: tanthanhmy@gmail.com | Website: www.tanthanhmy.com

Trên cùng
Designed by