Liên kết web

Tin tức
Tin tức
Thư Mời Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH MỸ                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TM-HĐQT                                                                BRVT, ngày 12 tháng 03 năm 2012

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

 

Kính gửi: Quý Cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH MỸ

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian:       9 giờ, ngày 22 tháng  03 năm 2012

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ

- Nội dung Đại hội:

+    Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2012.

+    Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

+    Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2011.

+    Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2011,

+    Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

+    Tờ trình thù lao HĐQTL, BKS năm 2012

+    Thông qua Tờ Trình về việc tăng vốn điều lệ để đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2.

+    Thông qua QĐ về việc cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cp Tân Thành Mỹ.

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2011.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm hồ sơ này).  Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty .

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 14 giờ ngày 21/3/2012 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP TÂN THÀNH MỸ

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I – Tân Thành - BRVT

Điện thoại: 0643-923 352    -   Fax: 0643-923 357

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN LỢI

Đính kèm: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

Lưu ý: - Cổ đông đi dự Đại hội xin vui lòng

mang theo Thư mời và CMND

- Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 7h30Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội:

Tên cổ đông:............................................................................. Số CP sở hữu...........................

CMND số:................................................ ngày cấp............................ nơi cấp.........................

Hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:

Người ủy quyền:...................................................... Số CP sở hữu.............................................

CMND/CNĐKKD số:............................. ngày cấp............................ nơi cấp.........................

Người được ủy quyền:................................................................................................................

CMND số.................................................. ngày cấp.................... nơi cấp..................................

Nếu quý vị cổ đông không tham dự và cũng không ủy quyền cho người khác, đề nghị ký xác nhận không tham dự và fax về Công ty số ( 064) 3923.357.

Người ủy quyền Người được ủy quyền

 

 

 

 

 

 

 

Báo Cáo Tổng Kết Năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH MỸ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                           

   Số: 17/BC-TTM                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                         

                                                                                                      Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06  tháng 02 năm 2012

                          BÁO CÁO

Tổng kết Công tác năm 2011

Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012

                            PHẦN I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011

  I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.      Thuận lợi:

Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, sự quan tâm gúp đỡ của các cơ quan ban ngành địa phương.

            Sản phẩm chủ yếu hiện nay là vôi cục cho luyện thép, được sự hỗ trợ tiêu thụ từ các Công ty luyện thép ở phía nam của Tổng Công ty Thép Việt Nam đặc biệt là Công ty Thép Miền Nam,

            Sản phẩm phụ là vôi bột đã có thị trường và tiêu thụ khá.

            Nguyên liệu đầu vào (đá vôi đủ cho sản xuất).

2.      Khó khăn:

            Từ đầu năm, lãi suất vay vốn tăng cao, lên từ 16% đến 20% và hiện nay vẫn đang giữ ở mức cao trên, tình hình kinh tế Việt Nam lạm phát cao khoảng trên 18%. Do vậy chính phủ ban hành nhiều biện pháp điều hành kinh tế vĩ mô như tiền tệ và tài khóa thắt chặt, cắt giảm chi tiêu công, hoãn hoặc giãn các dự án đầu tư vv..

            Tháng 01 và tháng 02 sản xuất 1 lò vôi, Trong tháng 5, tháng 6 và đặc biệt là từ tháng 10 tình hình tiêu thụ thép có chiều hướng chậm, Công ty Thép Miền Nam ngừng sửa chữa thiết bị từ 01/6/2011 ¸ 15/6/2011 và ngừng sản xuất đột xuất sửa chữa thiết bị 2 đợt từ 21/10/2011 ¸ 04/11/2011,  và từ 15/12/2011 ¸ 25/12/2011 do vậy ảnh hưởng mạnh đến sản lượng SX-TT vôi cục.

            Gía điện năm 2011 tăng thêm 16% so với năm 2010 và đến 20/12/2011 lại tiếp tục tăng 5%.

            Giá xăng dầu đã tăng 2 lần (trong tháng 2 và tháng 4 năm 2011) khoảng hơn 40% so với đầu năm;

            Giá than đá tăng 2 lần (trong tháng 4 và tháng 8 năm 2011) khoảng hơn 50% vv..

            Tất cả những yếu tố trên ảnh hưởng lớn đến giá thành và lợi nhuận.

            Từ tháng 3, phải tiết giảm sử dụng điện theo kế hoạch của ngành điện tỉnh (mỗi tháng cúp điện lưới từ 2 đến 3 ngày).

            Do vậy các chỉ tiêu chính đạt như sau.

II/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2011:

            Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2011

Cùng kỳ

Năm 2010

So sánh cùng kỳ

tỷ lệ %

Ghi chú

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ %

SX vôi cục (tấn)

25.434

18.870

135

TT vôi cục (tấn)

45.000

45.363

101

43.207

105

Doanh thu (tỷ đồng)

80

87,932

110

69,972

126

Lợi nhuận  (tỷ đồng)

4,5

4,526

100

3,505

129

Lao động b/q (người)

50

50

100

50

100

Lương b/q (đồng/người/tháng)

4.800.000

5.069.000

105

4.600.000

110

Tiêu thụ vôi bột (tấn)

12.000

13.942

116

10.358

134

            Đánh giá chung: Đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III/  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

  1/ Công tác đầu tư phát triển: Đang nghiên cứu hướng đầu tư giai đoạn 2 phần đất còn lại (đầu tư mở rộng sản xuất vôi với công nghệ hiện đại để cung cấp cho các Công ty sản xuất thép trong khu vực).

  2/ Công tác sản xuất và thiết bị:

      Lò số 1 sửa chữa lớp gạch làm việc từ cuối năm 2010 đến 20/02/2011 bắt đầu sản xuất lại.

      Lò số 2 ngày 14/11/2011 bị sạt gạch làm việc tại tầng số 4, tầng số 5 do vậy phải ngưng sản xuất để sửa chữa lớp gạch làm việc đến ngày 08/12/2011 đưa vào sản xuất trở lại bình thường thì đến ngày 14/12/2011 Công ty Thép Miền Nam ngưng đột xuất sửa chữa thiết bị do vậy phải ngưng lò đến 29/12/2011 sản xuất trở lại. Chính vì vậy mà sản lượng sản xuất năm 2011 đạt thấp so với kế hoạch.

      Hiện tại cả 02 Lò đang hoạt động bình thường,

      Thời gian thiết bị hoạt động ổn định đã tăng lên. Chủ động bảo trì sửa chữa thay thế thiết bị, lưới điện vv .. nên thời gian qua không sảy ra sự cố lớn; đã thay đổi kết cấu và vật liệu cánh quạt hút, nên các hiện tượng nổ, nứt cánh quạt hút không xảy ra.

      Lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào vận hành hệ thống nghiền vôi bột.

      Đã cải tạo sửa chữa lớn sàng quay vôi thành phẩm (hiện nay sau khi sửa chữa sản lượng và chất lượng vôi cục tăng lên đảm bảo hoạt động có hiệu quả). Ngoài ra còn thực hiện sửa chữa lớn sàng rung ra vôi, sửa chữa lớn xe xúc lật vv..

   3/ Công tác kỹ thuật-cơ điện; chất lượng sản phẩm; an toàn lao động và môi trường:

            Chủ động dự phòng, bảo trì, sửa chữa, thay thế; đặc biệt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vv.. đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

            Chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ rệt, tiêu hao bình quân năm 2011 của Thép Miền Nam là 80 kg/tấn (trong đó những tháng cuối năm tiêu hao vôi của Thép Miền Nam đã đạt 70 kg/tấn thép thỏi). Tuy nhiên chất lượng sản phẩm chưa ổn định, tỷ lệ đá sống vẫn cao đặc biệt là vào mùa mưa chất lượng vôi bị ảnh hưởng giảm rõ rệt.

            Hiện nay Công ty Thép Miền Nam chú trọng thay đổi công nghệ do vậy từ đầu năm 2012 tiêu hao vôi của Công ty Thép Miền Nam đã đạt dưới 70 kg/tấn thép thỏi.

            An toàn lao động: CNV được cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và sử dụng tốt; tích cực hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2011; đã tổ chức học an toàn địng kỳ; trong năm không có tai nạn lao động nặng.

            Môi trường: Đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ hàng quý, kết qủa đo đạc khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường.

            Đã cải tạo lắp đặt hệ thống xử lý môi trường (hệ thống xử lý khí thải và nước thải) đạt kết quả khả quan.

            Cùng với sở tài nguyên môi trường tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, cảnh sát môi trường vv.. tiến hành đo đạc thông số môi trường cho hệ thống xử lý khí thải, nước thải khi đưa vào sử dụng.

4/ Công tác cung ứng nguyên liệu- vật tư chủ yếu:

  Về đá vôi 4x6:

      Chất lượng và số lượng cung cấp đầy đủ đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

      Tồn đá vôi đầu kỳ 01/01/2011 là 9.483,78 m3.

      Nhập đá vôi trong kỳ là 52.741,58 m3.

      Tồn đá vôi cuối kỳ 31/12/2011 là 22.516,13 m3.

  Về than đá:

      Tiếp tục hợp đồng với Công ty cổ phần than Miền Nam thuộc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam cung cấp để đảm bảo ổn định chất lượng.

      Tồn than đá 4a đầu kỳ 01/01/2011 là 1.357 tấn

      Nhập than đá 4a trong kỳ là 3.874 tấn

      Nhập than đá 5a trong kỳ là 928 tấn

      Tồn than đá 4a cuối kỳ 31/12/2011 là 1.016 tấn.

      Tồn than đá 5a cuối kỳ 31/12/2011 là 928 tấn.

      5/ Công tác tài chính- kế toán:

      Bảo đảm đủ vốn cho sản xuất-kinh doanh.

      Đã hoàn thành báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, tổ chức tốt  Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và đã chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông.

       Hạch toán kế toán và kiểm toán năm 2011 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

      6/ Công tác Hành chính-Tổ chức-Lao động:

            Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.

            Chi trả lương sản phẩm, lương thời gian, đóng các bảo hiểm vv.. cho CBCNV Công ty đầy đủ kịp thời.

            Bổ nhiệm một Phó quản đốc, bổ sung lao động kịp thời cho sản xuất.

            Công tác hành chính quản trị, công tác văn phòng vv.. được thực hiện đầy đủ kịp thời.

            An ninh trật tự-bảo vệ nội bộ được thực hiện tốt, các ngày lễ, tết đều an toàn.

       7/ Công tác trang bị bổ sung:

            Trong năm đã thực hiện trang bị bổ sung các hạng mục như:

            Đầu tư mua 01 xe xúc lật 3m3.

            Đầu tư lắp đặt hệ thống máy nghiền vội bột.

            Đầu tư lắp đặt bồn dầu + hệ thống bơm dầu

                PHẦN II:

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2012

I/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:  

* Thuận lợi:

Kinh tế Việt Nam có xu hướng tăng trưởng cao. Thị trường thép năm 2012 được nhận định có xu hướng tăng vì Chính phủ sẽ có những điều chỉnh kinh tế vĩ mô.

Nhu cầu vôi cho luyện thép sẽ tăng cao khi lò luyện 1 triệu tấn/năm của Pomina dự kiến đi vào hoạt động giữa năm 2012, cũng như các Công ty thép khác trên địa bàn.

Công nghệ thiết bị dần ổn định, tay nghề công nhân dần được nâng cao, chất lượng sản phẩm được cải thiện. Nguồn đá vôi nguyên liệu đã được ổn định.

* Khó khăn:

            Lãi suất vay vốn tiếp tục ở mức cao.

            Dự báo nguyên vật liệu cho sản xuất vôi có xu hướng tăng.

            Do vậy dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau.

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2012:

1.      Về SXKD: Dự kiến trình ĐHCĐ như sau.

Chỉ tiêu

KH năm2012

Thực hiên năm 2011

So sánh năm 2011 (%)

Ghi chú

S/xuất-T/thụ (tấn)

Trong đó:

- Vôi cục (tấn)

- Vôi bột (tấn)

48.000

33.000

15.000

39.376

25.434

13.942

122

                      130

108

Doanh thu (tỷ đồng)

95

87,932

108

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

5,2

4,526

115

Lao động bình quân (người)

50

50

Thu nhập bình quân(Tr.đồg/người/tháng)

5.200.000

5.069.000

103

Chia cổ tức (% VLĐ)

15

12

125

2.      Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các đòan thể quần chúng hoạt động có hiêu quả.

III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MỞ RỘNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN II:

            Sẽ có báo cáo riêng và cụ thể với ĐH ở phần sau.

IV/ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KHSX KINH DOANH NĂM 2012:

1.      Công tác tổ chức: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức; đổi mới về nguồn nhân lực, Tăng cường giáo dục vận động thi đua trong lao động sản xuất vv.. Bổ sung lao động kịp thời cho sản xuất đặc biệt chú trọng bổ sung lao động có trình độ cao đáp ứng yêu cầu khi tiếp quản dây chuyền công nghệ mới.

2.      Duy trì nguồn cung cấp đá vôi để đảm bảo ổn định sản xuất (tiếp tục hợp đồng với Công ty CP xi măng Hà Tiên, Công ty CP xi măng Kiên Giang, Công ty CP Khai thác Khoáng sản và Xây dựng Miền Nam).

3.      Tăng cường công tác quản lý sản xuất đảm bảo an toàn, tiết kiệm; đảm bảo năng xuất, chất lượng sản phẩm ổn định; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đáp ứng yêu cầu cho sản xuất.

4.      Nắm chắc thông tin kinh tế thị trường, tích cực chăm sóc khách hàng, chủ động linh hoạt trong kinh doanh vv.

5.      Thực hiện quyết toán các công trình đã đầu tư (hệ thống xử lý khí thải và nước thải).

6.      Vận hành hệ thống nghiền vôi bột (đưa ra thị trường sản phẩm vôi bột mới).

7.      Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống đảm bảo việc làm cho người lao động.

8.      Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản của Công ty.

                                                                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-          Tổng Cty Thép VN (b/c);

-          HĐQT (để b/c);

-          Lưu: HC.

                                                                                                             Vũ Xuân Trường

Báo cáo thường niên năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH MỸ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Số :    18    /BC - HĐQT                                                            

                                                                                    Bà Rịa Vũng Tầu, ngày 22 tháng 02 năm 2012          

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

 

I.                   TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011.

1.      Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

HĐQT đã xem xét phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty và chỉ đạo thực hiện như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2011

So sánh TH/KH (%)

Kế hoạch

Thực hiện

Sản xuất - Tiêu thụ vôi cục

Tấn

45.000

45.363

101

Doanh thu

Tỷ đồng

80

87,923

110

Lợi nhuận

Tỷ đồng

4,5

4,526

101

2.      Triển khai kế hoạch sửa chữa lớn, trang bị bổ sung và đầu tư:

+ Về kế hoạch sửa chữa lớn: Đã phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn các hạng mục như: Sửa chữa xe xúc lật, sửa chữa sàng quay vôi, sửa chữa sàng rung ra vôi, sửa chữa nội hình lò số 1 vv.... với tổng số quyết toán là 1.235.122.565 đồng (một tỷ hai trăm ba năm triệu một trăm hai hai ngàn năm trăm sáu năm đồng)

+ Về kế hoạch trang bị bổ sung (tăng tài sản cố định): Đã phê duyệt để thực hiện một số hạng mục như: Trang bị hệ thống nghiền vôi bột, trang bị thm 01 xe xc lật,  lắp đặt bồn chứa dầu và hệ thống bơm dầu vv.. với tổng số quyết toán là 1.500.361.424 đồng (một tỷ năm trăm triệu ba trăm sáu một ngàn bốn trăm hai bốn đồng)

+ Về kế hoạch đầu tư:  Đang đàm phán với đối tác để đầu tư mở rộng sản xuất.

II.               TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011:

1.      Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:

HĐQT đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT theo đúng quy định.

2.      Thù lao các thành viên HĐQT, BKS:

Chi trả thù lao cho HĐQT theo đúng quy định, điều lệ Công ty và mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên năm 2011 thông qua cụ thể:

-         Chủ tịch HĐQT         : 3.000.000 đ/tháng

-         UVHĐQT, TBKS                  : 2.500.000 đ/tháng

-         UVBKS, thư ký HĐQT        :1.500.000 đ/tháng

3.      Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2011 HĐQT họp 1 lần/quý theo đúng Điều lệ Công ty, ngoài ra HĐQT còn họp thông qua điện thoại để đáp ứng kịp thời cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2011, HĐQT lập định hướng hoạt động trọng tâm cho từng Quí và Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện bằng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, qúy, năm.

4.      Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

   Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu qủa (đạt tốt các chỉ tiêu về doanh thu, tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận vv..), giữ vững thương hiệu, mở rộng quan hệ khách hàng. Đây là thế mạnh cần làm tốt hơn trong thời gian tới.

III.            CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012:

      Căn cứ tình hình diễn biến của thị trường, HĐQT đã dự kiến trình ĐH cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (như báo cáo của Tổng Giám đốc trình bày. HĐQT sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào các vấn đề sau:

1.      Về công tác pháp lý: Tiếp tục chỉ đạo việc lập thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ để huy động vốn đầu tư mở rộng sản xuất vôi giai đoạn 2.

2.      Hoàn thiện và ban hành các quy chế để phục vụ cho ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.      Về CLSP sản phẩm: Tiếp tục chỉ đạo việc duy trì và thực hiện tốt chất lượng sản phẩm đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu tung ra thị trường sản phẩm vôi bột xay để mang lại hiệu qủa trong sản xuất kinh doanh.

4.      Về Công tác tài chính vốn, tài sản và đầu tư: Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện công tác vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư (khi đđã có đầy đủ thủ tục đầu tư mở rộng sản xuất).

                                                                                                   TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                             Hoàng Văn Lợi

Báo cáo tài chính năm 2011

Báo cáo tài chính năm 2011

Thông báo chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ

Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ xin thông báo đến Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2011

- Mục đích : Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sau ngày 20/06/2011, Công ty sẽ dừng mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu Công ty được chính thức giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc chuyển nhượng cổ phần sau khi đã được đăng ký giao dịch được thực hiện theo quy định của cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký, đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối

Trang 6 trong tổng số 8

Bản quyền © 2010. Công Ty Cổ Phần Tân Thành Mỹ. Giữ toàn quyền
Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
ĐT: (84.064) 3923351 - 52      Fax: (84.064) 3923357
Email: tanthanhmy@gmail.com | Website: www.tanthanhmy.com

Trên cùng
Designed by